Publicat la 09.12.2022 ora 20:15
 

ANUNȚ privind cererea de furnizare de active performante (dotări) necesare dezvoltării sistemului integrat TIC pentru introducerea, rularea si prelucrarea completă a bazelor de date în vederea elaborării de rapoarte specializate – IntelliCenter.

 

Informatii generale privind solicitantul:

Denumirea solicitantului: WIDECOM SYSTEMS S.R.L.
Adresa: Municipiul Brașov, Str. Barbu Lăutaru, nr.11, bloc 27, sc. C, ap.1, judetul Brașov, cod postal 500423, România
Cod de înregistrare fiscală RO 17395428,
Nr. de inregistrare la Registrul Comerţului J8/760/2005
Telefon: + 40 740 120041
E-mail: catalin.scarlat@wide.com.ro
Persoana de contact: Catalin Scarlat

Procedura de achizitie: Procedura competitiva aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene –Ordinul nr. 1284/2016.

Titlul proiectului: Creșterea competitivității Widecom Systems S.R.L. prin dotarea cu active performante necesare dezvoltării sistemului integrat TIC pentru introducerea, rularea și prelucrarea completă a bazelor de date în vederea elaborării de rapoarte specializate – IntelliCenter, cod SMIS: 130975.

Obiectul si locul de furnizare produse/prestare a serviciilor:
Obiectul contractului: Achiziția de active performante (dotări) necesare dezvoltării sistemului integrat TIC pentru introducerea, rularea si prelucrarea completă a bazelor de date în vederea elaborării de rapoarte specializate. Bunurile vor fi furnizate la punctul de lucru din Municipiul Brașov, Str. Traian, nr 48, ap. 4, județul Brașov, cod poștal 500332, România.

Tipul contractului: Contract de furnizare

Durata contractului: Durata contractului este de 7 luni de la data semnarii contractului, dar nu mai târziu de 31.07.2023 - cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, în cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului. Obligatiile furnizorului raman in vigoare si ulterior, pe durata garanției, in conditiile garanției si ale perioadei de service acordată.

Loc de furnizare/prestare: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr.48, ap.4, judetul Brașov, cod postal 500332, România.

Coduri CPV:

  • 48820000-2 - Servere
  • 30232110-8 Imprimante laser

Valoarea estimata: 96.747,00 lei fără TVA, respectiv 115.128,93 lei inclusiv TVA. Prețul contractului nu se ajustează.

Data, locul si ora limita de depunere a ofertelor: 20 decembrie 2022, ora 16:00, la adresa: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr 48, ap.4, județul Brașov, cod poștal 500332, România, în timpul zilelor lucrătoare, telefon +40744441672, program orele 9-17.

Data, locul si ora deschiderii ofertelor: 20 decembrie 2022, ora 16.30, la adresa: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr 48, ap.4, județul Brașov, cod poștal 500332, România. Nu se organizează ședință publică de deschidere a ofertelor.

Data limită pentru depunerea solicitărilor de clarificări: 14 Decembrie 2022.

Data limită pentru răspuns la solicitările de clarificări: 16 Decembrie 2022.

Răspunsurile la solicitările de clarificări primite de la operatori economici vor fi aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, respectiv prin publicarea răspunsului pe www.fonduri-ue.ro.

Depozite valorice și garanții solicitate: Nu

Contractul face parte dintr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare: Da

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1A – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operațiunea Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri, Componenta 1 - 2.1.A. Microîntreprinderi (APEL 2019)”.

Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici in legatura cu participarea la procedura:

Ofertantii trebuie sa indeplineasca toate cerintele prevazute in prezenta documentatie.
Documentatia poate fi obtinuta de la adresa: www.fonduri-ue.ro